میزبانی وب cpanel کلودلینوکس

با استفاده از کد تخفیف " new " از تخفیف 50درصدی ویژه کاربران جدید بهره مند شوید

پلن 1

50 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 2

100 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 3

200 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 4

500 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 5

1000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 10

10000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 6

2000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 7

4000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 8

6000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان

پلن 9

8000 مگابایت فضای میزبانی
نامحدود! پهنای باند
نامحدود پارک دامنه
نامحدود زیر دامنه
نامحدود دیتابیس
دارد نصب رایگان سیستم مدیریت
سی پنل کنترل پنل
نسخه پشتیبان